Statut

STATUTUL ASOCIATIEI  STUDENTILOR HYPERION

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

      Art.1 Asociatia este fondata potrivit Actului constitutiv de catre urmatorii membrii fondatori:

·  SPÂNULESCU GEO ALEXANDRU – PREȘEDINTE

·  CORNICI COSMIN MUGUREL – VICEPREȘEDINTE

·  ADRIAN COSTESCU – CENZOR

care au constituit sus-numita asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata .

Persoanele fizice si juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interes comunitar, ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial, pot deveni membrii ai prezentei asociatii in conditiile OUG 26/2000.

Art.2 Denumirea Asociatiei este: “ ASOCIATIA STUDENTILOR HYPERION ”, conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. 124120/09.04.3013 eliberata de catre Ministerul Justitiei, fiind o organizatie neguvernamentala, cu caracter nelucrativ, autonom si apolitic.

         Art. 3 La prezenta asociatie vor putea adera atat persoane fizice, cat si persoane juridice din Romania si din strainatate.

Asociatia isi incepe activitatea la data dobandirii personalitatii juridice prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.4 Sediul Asociatiei este in Bucuresti,Calea Călăraşilor nr. 169, etaj 8,sala 8.9., Bucureşti, Sector 3.Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

Art.5 Durata Asociaţiei este nedeterminata, cu incepere de la data inscrierii in Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei sectorului 3, Bucureşti.

Art. 6 Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala unde isi are sediul.

Art.7 Asociatia isi poate constitui in tara si in strainatate filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de trei membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al Asociatiei. Filialele sunt entitati cu  personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de  Consiliul Director al Asociatiei.Ele pot incheia acte juridice de dispozitie , in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului Director al Asociatiei. Filiala se constituie prin hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

 

CAPITOLUL II.SCOP SI OBIECTIVE 

Art.8  “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR HYPERION” din Universitatea Hyperion din Bucureşti are ca scop susţinerea intereselor generale ale absolvenţilor si studenţilor facultăţilor acestei universităţi, privind asistenta si indrumarea de specialitate in domeniile studiate, promovarea schimburilor stiinţifice şi culturale cu alte ţări, stimularea valorilor cultural-ştiinţifice, precum şi dezvoltarea activităţilor de cercetare, educaţie, învăţămant şi cursuri de formare profesională, coaching, training sau mentoring în diferite domenii, singura sau in asociere cu alte organizatii sau institutii care activeaza in acelasi domeniu de interes.

Art.9 Obiectivele asociatiei, in vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

 • Promovarea in tara si străinătate a performantelor Învăţământului din Universitatea Hyperion si a realizărilor foştilor studenţi ai Universităţii;
 • Găsirea, promovarea si susţinerea elementelor teoretice si organizatorice, a mijloacelor materiale si financiare care contribuie la o cat mai buna desfăşurare a activităţii in domeniul studiat si pregătirea profesionala a studenţilor din Universitate;
 • Organizarea de manifestări cultural-stiintifice, reuniuni profesionale, expoziţii s.a.;
 • Organizarea de cursuri de formare profesionala in diferite domenii adiacente;
 • Realizarea de publicaţii si materiale informative legate de acitivitatea Asociatiei Studentilor Hyperion;
 • Sprijin financiar direct prin donaţii si sponsorizări,reduceri de taxe,credite la examene precum si alte bonificatii pentru membrii Asociatiei Studentilor Hyperion ;
 • Editarea unui buletin informativ, pagina web si a unor materiale de publicitate in sprijinul cunoaşterii activităţii si profilului Asociaţiei si a performantelor sale profesionale:
 • Organizarea si desfăşurarea de activităţi cu caracter artistic si social privind protecţia mediului înconjurător;
 • Organizarea de activităţi cu caracter umanitar;
 • Organizarea evenimentelor  impotriva delincventei juvenile, SIDA, droguri;
 • Realizarea de spectacole, concursuri, expoziţii, emisiuni radio si TV;
 • Consultanta pe probleme ridicate de studentii Universitatii;
 • promovarea schimburilor stiinţifice şi culturale cu alte ţări
 • stimularea valorilor cultural-ştiinţifice
 •  dezvoltarea activităţilor de cercetare, educaţie, învăţămant
 •  cursuri de formare profesională, coaching, training sau mentoring în diferite domenii, singura sau in asociere cu alte organizatii sau institutii care activeaza in acelasi domeniu de interes

 

CAPITOLUL III.SFERA DE ACTIVITATE SI MIJLOACE DE ACTIUNE

Art.10. Scopul si obiectivele propuse se vor realiza in cadrul Asociatiei din Romania prin: unitatile si institutiile de profil care vor organiza, in conditiile legii, activitati, lucrari si studii privind dezvoltarea si elaborarea de programe si masuri, venind in intampinarea membrilor sai, in folosul si in beneficiul acestora.

 De asemenea, Asociatia urmareste avizarea si instiintarea tuturor factorilor de resort din mass-media, Guvern, Presedintia Romaniei, corpul diplomatic.

Art.11 La realizarea actiunilor social-profesionale Asociatia poate solicita sprijinul tuturor institutiilor de profil.

De asemenea, Asociatia va milita pentru actiuni comune cu alte asociatii, societati comerciale in domeniu, din tara si din strainatate, care urmaresc prin activitati si mijloace specifice,  scopuri similare.

Art.12 Membrii Asociatiei sunt:

a)      membri fondatori

b)      membri de onoare

c)      alti membri asociati

Art.13 Membrii fondatori sunt acele persoane fizice si juridice care au participat la constituirea Asociatiei, conform Actului constitutiv.

Art.14 Membri de onoare pot fi personalitati de prestigiu din tara si strainatate, care prin activitatea si preocuparile lor , sunt reprezentative pentru activitatile prevazute de prezentul statut si sprijina realizarea acestora. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generala a Asociatiei, la propunerea Consiliului Director al Asociatiei.

Art.15 Persoanele care sunt de acord cu statutul si doresc sa participe la realizarea obiectivelor acesteia, primesc calitatea de membru, pe baza de cereri individuale de inscriere, aprobate de catre Consiliul Director.

 

CAPITOLUL IV.ORGANIZAREA SI CONDUCEREA 

Art.16 Organele de conducere ale Asociatiei sunt : Adunarea Generala, Consiliul Director si Cenzorul.

Art.17. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori.

            Adunarea Generala este ordinara si extraordinara. Ea este constituita din membrii fondatori ai Asociatiei. La lucrarile Adunarii Generale pot participa, ca invitati, observatori, membrii  asociati, precum si membrii de onoare ai Asociatiei. In situatia in care exista filiale, participarea acestora se va face prin delegati, pe baza unei norme stabilite de Consiliul Director, delegatii fiind alesi de catre filiale.

Art. 18. Adunarea Generalase intruneste de doua ori pe an, cand se prezinta raportul de activitate si raportul comisiei de cenzori. La cererea Consiliului Director, Adunarea Generala poate fi convocata de catre Presedintele Consiliului Director, cu cel putin 2 luni inainte de data stabilita pentru sesiune, in cazul Adunarii Generale Ordinare, si, cu cel putin 10 zile inainte, in cazul Adunarii Generale Extraordinare.

Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru asociatii ulteriori care nu au luat parte la Adunare, sau pentru participantii care au votat impotriva.

Art. 19. Adunarea Generala se va tine in mod valabil in prezenta a cel putin 50% din numarul membrilor inscrisi.

In cazul in care la data si la ora fixata nu se intruneste cvorumul mentionat mai sus, Adunarea Generala se va intruni de drept peste 7 zile, cand va lucra valabil cu membrii prezenti.

Deciziile Adunarii Generale vor fi adoptate cu majoritatea simpla a membrilor fondatori.

Adunarea Generala va fi condusa de catre presedintele Consiliului Director, ajutat, cand este cazul, si de un prezidiu ales de catre adunare, precum si de un secretar desemnat, care consemneaza deciziile Adunarii intr-un proces-verbal, scris intr-un registru special, destinat acestui scop. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte si de secretarul Adunarii. In cazul propunerilor privind modificarea statutului si a Actului constitutiv, procesul-verbal va fi semnat si de membrii prezenti la intrunirea Adunarii.

Art. 20. Competenta Adunarii Generale cuprinde:

Ø  Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

Ø  Alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

Ø  Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

Ø  Infiintarea de filiale;

Ø  Modificarea actului constitutiv si a statutului;

Ø  Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

Orice alte atributii prevazute in lege sau in prezentul statut

Art.21. Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o durata de3 ani si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El este alcatuit din: presedinte, doi vicepresedinti  si un secretar.

Art. 22. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele indatoriri:

a)      prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;

b)     incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.;

c)      aproba organigrama si politica de personal a asociatiei., daca prin statut nu se prevede altfel;

d)     indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul statut sau stabilite de catre Adunarea Generala;

Art. 23. Presedintele si vicepresedintii Consiliului Director reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si o angajeaza in mod legal.

Art. 24. Deciziile Consiliului Director vor fi consemnate in procesele verbale ce se inscriu intr-un registru special si vor fi semnate de catre membrii acestuia.

Art. 25. Consiliul Director stabileste functiile si persoanele pentru care va acorda recompense, in raport cu activitatea pe care o desfasoara persoana respectiva.

Art. 26. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este necesar pentru conducerea activitatilor curente si rezolvarea problemelor stringente care apar.

Art. 27. Presedintele si, dupa caz, alti membrii pot primi o remuneratie in raport cu munca depusa, la propunerea Consiliului Director.

Art. 28. In caz de absenta, presedintele va delega prim-vicepresedintele pentru a indeplini unele dintre atributiile sale.

Art. 29. Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

In cazul in care asociatia va avea mai mult de 100membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se va executa de catre o comisie de cenzori/auditor extern. In realizarea competentei sale, cenzorul, sau dupa caz, comisia de cenzori are urmatoarele obligatii si indatoriri:

a)      verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.;

b)     intocmeste rapoarte de constatare si le prezinta Consiliului Director;

c)      poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d)     indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de catre Consiliul Director.

Art. 30. Comisia de Cenzori va fi alcatuita dintr-un numar impar de membrii, din care majoritatea va fi formata din asociati.

 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de Cenzori se proba de catre Adunarea Generala.

Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 31. Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de Cenzori se pot aproba de catre Consiliul Director.

 

CAPITOLUL  V. MODURI DE DOBANDIRE SI PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT 

Art.32 Membru al Asociatiei poate fi orice cetatean, care:

este cetatean roman sau cetatean strain

– nu este condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate legate de exercitarea activitatilor prevazute in statutul Asociatiei

– cel care in exercitarea activitatilor ce fac obiectul prezentului statut  nu a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

– recunoaste si respecta statutul Asociatiei

Art.33 Primirea in Asociatie se face in mod individual, la cererea celui ce doreste sa devina membru asociat. Cererea de primire se discuta si se aproba de catre Consiliul Director al Asociatiei.

Art.34 Calitatea de membru asociat inceteaza in urmatoarele conditii:

– la cererea membrilor asociati prin renuntare scrisa

– prin deces

– daca impotriva membrului asociat s-a luat masura excluderii  din Asociatie  de catre Consiliul Director ca sanctiune disciplinara.

– daca membrul asociat a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a detine aceasta calitate de membru.

la terminarea anilor de studiu ,in lipsa unei cereri care sa solicite in mod expres pastrarea calitatii de membru al asociatiei.

CAPITOLUL  VI.DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR 

 

Art. 35. Membrii asociati au urmatoarele drepturi:

a)      dreptul de a alege si de a fi ales;

b)      dreptul de a participa la toate activitatile asociatiei. si de a beneficia de indemnizatii sau de recompense in raport cu aportul si valoarea lucrarilor elaborate;

c)      dreptul de a desfasura activitati de profil ale asociatiei.;

d)     dreptul de a publica cu prioritate lucrari de specialitate conform scopului asociatiei.;.;

e)      dreptul de a participa la toate actiunile organizate de asociatie, in virtutea prevederilor prezentului statut; la toate manifestarile asociatiei de a sustine referate si comunicari.

f)       membrii fondatori vor beneficia de reduceri de taxe de scolarizare si credite la examenele sustinute pe parcursul mandatului in cadrul asociatiei

Art. 36. Membrii Asociati au urmatoarele obligatii:

a)      de a respecta statutul si regulamentele asociatiei si ale unitatilor componente;

b)      de a respecta reglementarile in vigoare privind activitatea asociatiei.;.

c)      de a participa si de a contribui la realizarea scopurilor si obiectivelor asociatiei.

CAPITOLUL VII. PATRIMONIUL ASOCIATIEI, MIJLOACELE FINANCIARE SI CONTROLUL GESTIUNII

Art. 37. Patrimoniul initial al asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial de 1500 ron format din aporturile in bani depuse de membrii fondatori cuprinsi in Actul Constitutiv al acesteia.

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in vigoare, pe numele Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 38. Veniturile Asociatiei provin din:

 • contributii initiale si donatii ale membrilor fondatori si ale celorlalti membrii ai Asociatiei.;
 • donatii, subventii, sponsorizari din partea unor institutii, societati comerciale, regii autonome, companii, precum si din partea unor persoane fizice si juridice din tara sau strainatate, in lei sau valuta.
 • Donatiile, precum si celelalte fonduri obtinute de catre asociatie in vederea realizarii obiectivelor sale, se vor inscrie intr-un registru special.;
 • dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie.;
 • venituri realizate din activitati economice directe;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • fonduri de cercetare nationale si/sau internationale;
 • fonduri europene
 • alte venituri prevazute de lege.

Art. 39. Exercitiul economico-financiar al Asociatiei., si respectiv al unitatilor componente incepe de la data de 1 ianuarie. Primul exercitiu incepe la data constituirii Asociatiei.

Art.  40 Membrii care s-au distins prin activitati deosebite si au adus un aport insemnat la realizarea de venituri, pot fi recompensati prin acordarea unor facilitati stabilite de Consiliul Director.

CAPITOLUL VIII.COLABORAREA INTERNATIONALA 

Art.41  Pntru realizarea scopurilor sale, Asociatia va putea intretine relatii cu alte persoane juridice similare, cu institutii de profil , cu persoane fizice/juridice din strainatate, care au preocupari izvorate din aceleasi domenii de activitate. Asociatia se va putea afilia la societati si asociatii de profil din alte tari.

CAPITOLUL IX.DIZOLVAREA SI LICHIDAREA 

Art.42  Asociatia se dizolva:

a) de drept, prin realizarea, sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; prin imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie; sau prin reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz, conform legii

c)prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 43 (1) In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

 (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, potrivit  procedurii stabilite de Consiliul Director al Asociatiei.

            (3) Activul asociatiei in cazul dizolvarii va fi destinat lichidarii creditelor, iar excedentul va fi distribuit membrilor asociatiei in functie de contributia adusa la constituirea patrimoniului initial.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

(5) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.

(6) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii.

              Art. 44 In cazul dizolvarii, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Consiliul Director al prezentei asociatii., conform legii.

               Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

               Lichidatorii, la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.

               Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

               Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori a Asociatiei.

               Art. 45 Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de aplati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

               Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

               Art. 46 In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

               Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, potrivit procedurii stabilite de Consiliul Director al Asociatiei.

               Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile legii, ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

               Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

               Art. 47 Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei .

               Art. 48 Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

               Art. 49 Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

               Art. 50 Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL X.DISPOZITII FINALE 

Art. 51 Asociatia a fost constituita conform vointei expres prevazute in Actul constitutiv de catre membrii fondatori.       

            Art. 52 Asociatia se poate asocia cu alte asociatii similare in vederea constituirii unei federatii, care are aceleasi scopuri si obiective si sub directa coordonare a acesteia., ca initiator al actiunii, conform dispozitiilor legale.

           Art. 53 Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in registrul asociatiilor si fundatiilor in conformitate cu dispozitiile legale.

               Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea Adunarii Generale, iar in cazul modificarii sediului de hotararea Consiliului Director.